Drzewo pokoleń

Home/Paulownia Shan Tong/Drzewo pokoleń

Czym jest paulownia

Paulownia jest drzewem o wszech­stronnych zastosowaniach, które sta­nowi doskonałe rozwiązanie na po­prawę powietrza w Polsce. Spośród wszystkich drzew cechuje ją szybki przyrost. W Azji, od wieków była wy­korzystywana jako materiał opałowy i budulec mający zastosowanie w bu­downictwie. Do tych samych celów zaczęła być uprawiana w Europie. Po czterech latach osiąga 8-10 m wy­sokości, a po ośmiu około 16m i gru­bość pnia 35-50cm. I tu pojawia się kolejna niezwykła cecha tego drze­wa. Po ścięciu odrasta i rozpoczyna się nowy cykl uprawy.

Pochodzenie Paulowni

Pierwsze wzmianki o tym unikato­wym drzewie sięgają 221-207 r. p. n. e.. Pochodzi z zachodniej i środ­kowej części Chin. Stopniowo roz­przestrzeniło się na całą Azję wraz z legendami i tradycjami z nim zwią­zanymi. Stanowiła symbol statusu społecznego i wielkości posiadanego majątku. Często nazywano ją Pau­lownia Kiri – Drzewo Cesarzowej . Zasłynęła w Europie dopiero w poło­wie XIX wieku. Po tym, jak przyrod­nik, lekarz i ekspert ws. badań japoni­stycznych Philipp Franz von Siebold przywiózł ją do Europy. Cieszyła się szybko rosnącym znaczeniem jako roślina ozdobna.

Cechy

Nasza Paulownia to odmiana Shan Tong, poza nią jest jeszcze wiele innych. Jednakże tylko ta odmiana potrafi przystosować się do polskie­go klimatu. Wytrzyma niskie (-28°C), jak i te wysokie (+45°C) temperatu­ry. Jej drewno jest szlachetne, lżej­sze o 30% od innych i w dodatku twarde. Ma tylko 20% wilgoci oraz wysoką wartość opałową 4211kcal/ kg. Nie wygina się, nie zniekształca, nie pręży się, nie ma sęków. Wprost idealny materiał dla stolarza. Oprócz tego na powietrzu schnie 30-60 dni, a w suszarce 24-28 godzin. Jedną z ważniejszych cech jest szybki przy­rost roczny (nawet do dwóch metrów rocznie), niski procent umieralności roślin, odporność na choroby i paso­żyty. Dzięki zwiększonej emisji czy­stego tlenu w procesie fotosyntezy wpływa korzystnie na oczyszczanie powietrza a tym samym tworzy się przyjazne środowisko.

Niezwykłe właściwości, możliwości i zastosowanie

Wachlarz możliwości zastosowań tego drzewa jest ogromny. Fizyczne i chemiczne cechy sprawiają, że od wieków korzystano z dobrodziejstw, jakimi została obdarzona. Medycyna konwencjonalna zaczyna doceniać możliwości medycyny ludowej. Pau­lownia też znalazła się wśród pro­duktów medycznych np. wywar z liści leczy wrzody, wspomaga wzrost wło­sów, wstrzymuje siwienie, poprawia pracę wątroby, nerek i aktywności pęcherzyka żółciowego, wywar ten ma dobry wpływ na choroby układu oddechowego. Nalewki z kory poma­gają w zwalczaniu gorączki. Kwiaty wspomagają leczenie chorób skóry (egzema, grzybica, łuszczyca), cho­roby jamy ustnej, wysypki, pęche­rze, zakażenia. Zawarte w kwiatach substancje oleiste zostały docenione w przemyśle kosmetycznym i stano­wią składnik kremów oraz balsamów. Dzięki wczesnemu kwitnięciu od kwietnia, Paulownia cieszy się dużą sympatią wśród owadów, które ją zapylają. Piękne i duże kwiaty są do­skonałą stołówką dla pszczół, dzięki temu możemy otrzymać smaczny i aromatyczny miód porównywalny do miodu akacjowego. Aktywne biolo­gicznie właściwości miodu pomagają w leczeniu zapalenia oskrzeli, popra­wiają czynności wątroby, redukują zaburzenia jelitowe oraz poprawiają trawienie.

Rewitalizacja nieużytków

Na terenie Polski jest ponad 2 milio­ny hektarów terenów nienadających się do prowadzenia produkcji rolnej. Są wśród nich tereny, na których przekroczona została norma stęże­nia metali ciężkich. Uprawa Paulowni jest alternatywnym rozwiązaniem dla posiadaczy takich ziem. Gleby niskiej klasy, przenawożone, wyjałowione mogą odzyskać „nowe życie”. W wie­lu miejscach na świecie właśnie Pau­lownia jest wykorzystywana do rekul­tywacji umiarkowanie toksycznych miejsc. Sadzi się ją również, aby zapobiec erozji. Jest genialnym roz­wiązaniem dla zalesienia obszarów po pożarze. Jej korzenie odżywiają się z głęboko umieszczonych zaso­bów, duże liście zacieniają ziemię, chroniąc ją przed odwodnieniem, pomagając tym samym w naturalny sposób odzyskać biologiczną war­tość, a co za tym idzie odbudować ekosystem leśny. Liście bogate w białko i azot po opadnięciu są przera­biane przez owady i mikroorganizmy w próchnice, która dodatkowo wzbo­gaca glebę i rośliny w niej rosnące. Ze względu na szybki wzrost drzewa można wykorzystać do terenów par­kowych, obszarów miejskich bądź posesji prywatnych.

Dlaczego warto wybrać Paulownie ?

Odpowiedź jest prosta. Wszystkie drzewa liściaste przetwarzają dwu­tlenek węgla, tyle że Paulownia ma właściwości pozwalające „przerobić” dziesięć razy więcej CO2 niż inne ga­tunki. Dąb posadzony na powierzchni jedynego hektara pochłonie 7,8 ton dwutlenku rocznie, natomiast nasze drzewo posadzone w takiej samej ilości i na takiej samej powierzchni 111 ton rocznie. Ponadto absorbu­je pyły i pochłania hałas. Działa jak naturalne ekrany akustyczne. Kolej­nym argumentem jest bardzo szybki przyrost. Po czertach latach osiąga od ośmiu do dziesięciu metrów wy­sokości, a po ośmiu około szesnastu metrów, grubość pnia wynosi od trzy­dziestu do pięćdziesięciu centyme­trów. Kolejną cudowną właściwością drzewa jest to, że po ścięciu odrasta i rozpoczyna się nowy cykl uprawy. Jeśli chodzi o walory estetyczne jest co podziwiać. Ma ogromne liście w kształcie serca, a kwiaty wyglądają jak dzwonki. Kwitnie od czwartego roku i jest jedną z pierwszych roślin miododajnych na początku wiosny.

Odbiorcy

Chcemy dotrzeć do każdego, komu nie jest obojętne nasze środowisko oraz myśli o przyszłości swojej i swo­ich bliskich. Posiadamy wsparcie badawcze uczelni wyższych w Pol­sce. Jesteśmy otwarci na możliwości współpracy z osobami, które stawia­ją na innowacyjność przede wszyst­kim w ekologii, plantacjach rolnych oraz w nowoczesnym biznesie.

Możliwości współpracy z naszą firmą jest kilka. Stawiamy na elastyczność i stałą relację z klientem. Zapewniamy opiekę merytoryczną, wspomagamy naszych partnerów swoją wiedzą.

Każda plantacja to przez minimum 30 lat doskonały i powtarzający dochód ze sprzedaży drewna, którego wciąż brakuje na rynku. Ciągle, zwiększa się zapotrzebowanie na drewniane meble i rośnie popularność na eko­logiczny sprzęt w naszych domach. To daje nam m. in. gwarancję bezpie­czeństwa inwestycji i szerokie możli­wości wykorzystania drewna paulow­ni. A to nie wszystko…

2017-05-02T13:37:30+00:00 Kwiecień 1st, 2017|Paulownia Shan Tong|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment